ข่าวประชาสัมพันธ์
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to 109.203.124.146's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

  • (none)/org4012.txt (port 80)
I need help writing a paper apa style cheap

ที่มาของโครงการ

เพราะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ  ก่อให้เกิดการจ้างงานและเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน ถือได้ว่ามีบทบาทในการเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนเป็นcarson-newman college application essay writing essay writer custom essay writing service tipsฟันเฟืองที่เชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ

ตามเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันประสบภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำกว่าระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ การส่งออกสินค้าหดตัว กำลังซื้อของประชาชนลดลง การบริโภคหรือการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 2.7 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 97.2 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศได้รับผลกระทบและประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจ อีกทั้ง ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMEs มีแนวโน้มลดลง ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SMEs กำลังประสบปัญหาในการด่าเนินธุรกิจอย่างรุนแรงและขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ จำเป็นที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ SMEs ประคองตัวให้อยู่รอดและสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจและเติบโตต่อไปได้

จึงได้จัดตั้งโครงการ “ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs” โดย สำนักงานส่งเghostwriteronline.euสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ธนาคารเอสเอ็มอี และภาคีเอกชน เพื่อเร่งช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) กลุ่ม Turn Around ให้สามารถพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมาดำเนินได้อีกครั้ง เพื่อเป็นกลไกลสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

สนับสนุนโดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) http:// www.sme.go.th
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.rmutt.ac.th/

Comments are closed.