ข่าวประชาสัมพันธ์
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to 109.203.124.146's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

  • (none)/org4012.txt (port 80)
I need help writing a paper apa style cheap

โครงการ Turn Around พร้อมช่วย SMEs ปรับแผนธุรกิจ

4547801663437

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กล่าวถึง โครงการ ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ( SMEs Turn Around ) ภายในงาน งาน Smart SME Expo 2016 ที่ผ่านมา โดยกล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ ของ SMEs ไทย  ถ่ายทอดความรู้ในการวางแผนธุรกิจให้กับเจ้าของกิจการ SMEs ภายในงาน และกล่าวถึงเป้าประสงค์ของโครงการ SMEs Turn Around ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับ SMEs ไทย

“ความจริงแล้ว ผู้ประกอบการไทยเก่งมาก แต่ขาดกระบวนการคิดและวางแผนที่ถูกต้อง เราเชื่อว่าหากสามารถให้ความรู้ที่ถูกต้องกับผู้ประกอบการอย่างตรงจุดได้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยจะพัฒนา จึงได้จัดตั้งโครงการปรับแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขึ้นมา ด้วยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (มทร.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มาช่วยเหลือ SMEs ไทยในทุก ๆ ด้าน เพื่อผลักดันกิจการไทยและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิกาบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรียบเรียงจาก : http://goo.gl/iHjZ2G

สนับสนุนโดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) http:// www.sme.go.th

และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.rmutt.ac.th

Related Posts