ข่าวประชาสัมพันธ์
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to 109.203.124.146's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

  • (none)/org4012.txt (port 80)
I need help writing a paper apa style cheap

แถลงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (Turn Around)

IMG_4070

 

จากงานแถลงข่าวความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (Turn Around) ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมลตรีเป็นประธาน ได้อนุมัติโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ (Turn Around) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 200 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 และตั้งเป้าหมายจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ จำนวน 10,000 ราย

สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ดำเนินการร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) ได้รายงานความคืบหน้าว่า โครงการ Turn Around ได้เริ่มดำเนินการจริงในช่วงต้นปี 2559 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 13,600 ราย ผ่านคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำแล้วทั้งสิ้น 12,816 ราย เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคล 5,000 ราย ผู้เชี่ยวชาญจาก มทร. ธัญบุรี ได้เข้าวิเคราะห์ธุรกิจในเชิงลึกแล้วพบว่า มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้ 4,000 ราย สสว. ช่วยประสานให้ปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าเดิมได้ 2,000 ราย

ประเด็นปัญหาของผู้ประกอบการกลุ่ม Turn Around ที่ประสบอยู่ จำแนกออกได้เป็น 3 เรื่องที่สำคัญ คือ 1. ยอดขายลดลงเพราะขาดช่องทางในการจำหน่ายสินค้า 2. ขาดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเทคนิคต่างๆ และ 3. ขาดสภาพคล่องถูกเร่งรัดหนี้สินจากธนาคาร ซึ่ง สสว.และ มทร.ธัญบุรีได้จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

  1. ประสานงานเพิ่มช่องทางการขาย

– งาน Expo งานแสดงสินค้าต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  1. การหาแนวทางการลดต้นทุน

– ให้ความรู้ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ

  1. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเทคนิคต่างๆ

– ที่ปรึกษาของทางมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งเป็นภาคี จะช่วยพัฒนาตรวจสอบ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ รวมถึงมีการจัดอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐาน การให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาด Digital Marketing และการสร้าง Brand

– การวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อปรับปรุงธุรกิจ ให้ความรู้กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจการ SME Turn Around

  1. เพิ่มสภาพคล่องเพื่อปรับปรุงกิจการและเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต

ยื่นขอกู้จากเงินทุนพลิกฟื้นของ สสว. ซึ่งให้กู้โดยไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน 7 ปี ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามอนุมัติระเบียบหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้ว สสว. จะจัดตั้งคณะทำงานกลั่นกรองสินเชื่อ โดยมอบให้ SME Development Bank เป็นหน่วยร่วมรับหน้าที่ดำเนินการทางด้านสินเชื่อและติดตามดูแลลูกหนี้

ผู้เข้าร่วมโครงการ Turn Around ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และได้ปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เดิมแล้วมีจำนวน 2,000 ราย ผู้ประกอบการเหล่านี้มี่คุณสมบัติยื่นขอกู้จากเงินทุนพลิกฟื้นได้

ในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา 5,000 รายและผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลอีก 1,000 รายที่มีข้อจำกัดทางด้านศักยภาพ สสว. ได้จัดโปรแกรมกิจกรรมเสริมศักยภาพการอบรมสัมมนา เช่นการจัดทำ Website สำเร็จรูป และการให้คำแนะนำทางด้านการตลาดและการบริหารจัดการ

โดยสรุปแล้ว ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 12,816 รายได้รับการส่งเสริมทางด้านการขาย การเพิ่มนวัตกรรม และการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้

 

สนับสนุนโดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) http:// www.sme.go.th และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.rmutt.ac.th/

 

Related Posts