ข่าวประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ SMEs มีแนวคิดในการพัฒนาจัดการธุรกิจให้เป็นระบบ

เพื่อให้ SMEs สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

เพื่อให้ SMEs มีผลิตภาพ (Productivity) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม